Bestemmelser

Aftaleindgåelse

En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og rejsearrangøren er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af den rejsende. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.

Tilbuddet accepteres af den rejsende, når denne foretager betaling på rejsearrangørens hjemmeside. Forinden har den rejsende ved tilkendegivelse i en ”klik af”-boks modtaget og accepteret disse almindelige betingelser.

Rejsearrangøren fremsender et skriftligt tilbud til den rejsende samt disse almindelige betingelser. Den rejsende accepterer skriftligt tilbuddet inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt den rejsende ikke accepterer tilbuddet inden denne frist, er rejsearrangøren ikke længere bundet af tilbuddet.

Rejsearrangøren kan ved tydelig tilkendegivelse over for den rejsende bestemme, at aftalen først anses for indgået ved den rejsendes rettidige indbetaling af rejsens pris eller et depositum, som angivet i aftalen. Den rejsende har forinden dette tidspunkt modtaget disse almindelige betingelser.

Betaling & Pris

Pris

Rejsens pris er en ”totalpris”, hvilket betyder, at den omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, som den rejsende har købt hos rejsearrangøren.

På destinationerne kan der til tider forekomme opkrævninger af lokale by- og/eller hotel-skatter, gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve af rejsearrangøren  ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen. Disse udgifter skal betales kontant af den rejsende på stedet og er ikke inkluderet i pakkens pris.

Ellers fremgår rejsens samlede pris af den rejsendes faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

Betaling

Online Booking

Betaling foregår med de godkendte kreditkort i vores online bokking system.

Rundrejser, skræddersyet rejser og andre rejser bestilt over telefon eller e-mail

Betaling af bestilte pakkerejser foregår ved bankoverførsel eller ved betaling med kreditkort, efter anvisning i fakturaen.

Ved bestilling en bestilling, betales medmindre andet er anført på fakturaen, et depositum på 3000kr pr. person inden for 2 hverdage efter modtagelse af faktura.

Restbeløbet for rejsens pris skal være indbetalt senest 60 dage før afrejsedato, medmindre andet er anført i fakturaen. Alle betalingsfrister vil til enhver tid fremgå af fakturaen.

Misligholder den rejsende sin del af aftalen hvad angår betaling, har rejsearrangøren ret til at annullere aftalen.

Rejsedokumenter & Billetter

Efter aftalens indgåelse og senest 14 dage før afrejse, fremsender rejsearrangøren diverse rejsedokumenter, såsom togbilletter, hotelvouchere, rejseplan med mere til den rejsende.

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem den rejsende og rejsearrangøren, herunder men ikke begrænset til ændringer i pakkerejsen, foregår på den postadresse, e-mailadresse eller anden kontaktform, som den rejsende har oplyst til rejsearrangøren og har gjort brug af i forbindelse med aftalens indgåelse.

Den rejsende er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at rejsearrangøren kan kontakte den rejsende både før og under rejsen, såsom telefonnummer til den rejsende og e-mail adresse.

Hvis den rejsende ikke modtager rejsedokumenterne inden 14 dage før afrejse, skal den rejsende straks kontakte rejsearrangøren. Såfremt den rejsende har opgivet en e-mailadresse, skal den rejsende forinden tjekke spam-filtret.

Ved modtagelse af de fremsendte rejsedokumenter, har den rejsende pligt til at gennemgå alle informationer (datoer, personoplysninger m.m.) og straks rette henvendelse til rejsearrangøren, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

Efter den rejsendes modtagelse af billetter og øvrige rejsedokumenter overgår risikoen for disse til den rejsende. Rejsearrangøren kan således ikke gøres ansvarlig for  beskadigede og/eller bortkomne billetter og øvrige rejsedokumenter, såfremt sådanne hændelser indtræffer, medens de pågældende dokumenter er i den rejsendes varetægt. 

Generelt for billetter

Rejsende kan drage fordel af de mange former for billettyper som rejsearrangøren udbyder fra markedet. Denne type billetter kan ikke ændres og/eller refunderes, med mindre der er anført andet.

Togbilletter som ikke er en del af en pakkerejse

Omfatter rejsen udelukkende transport, såsom togbilletter, gør vi opmærksom på, at rejsearrangøren alene optræder som agent for de(t) involverede transportselskab(er), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Rejsearrangøren påtager sig således intet ansvar for eventuelle omkostninger som følge af transport selskabets (-ernes) eventuelle misligholdelse af transportaftalen.

Interrail Pass

Såfremt at den bestilte rejse foregår med Interrail Pass, er det den rejsendes ansvar, at udfylde disse billetter i overensstemmelse med de gældende regler for rejser med Interrail Pass. Læs mere om at rejse med et Interrail Pass her.  https://www.interrail.eu/en/support/already-bought-pass

Forkert eller mangelfuld udfyldning kan medføre bøde og/eller konfiskation af billetterne. Rejsearrangøren kan ikke stilles ansvarlig for udgifter, der er en konsekvens af disse begivenheder, såfremt at den rejsende ikke har udfyldt dokumenterne korrekt. Den rejsende er forpligtet til at rette henvendelse til rejsearrangøren i tilfælde af tvivl omkring udfyldelse af denne type billetter.

Afbestilling- og Rejseforsikring

Den rejsende er selv ansvarlig for at tegne de anbefalede afbestillingsforsikring eller rejseforsikring.

Den rejsendes generelle pligter & Ordensbestemmelser

Pas, Visum og sundhedsmæssige formaliteter

Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer.

Rejsearrangøren oplyser ved indgåelse af aftalen den rejsende om pas og visumkrav, herunder oplysninger om den forventede anskaffelsestid for at opnå visum. Rejsearrangøren oplyser desuden om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter i kraft af vaccinationskrav eller lignende samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Den rejsende kan kontakte rejsearrangøren for yderligere information om disse regler.

Rejsearrangørens oplysninger om pas og visumkrav til den rejsende tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har den rejsende ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal den rejsende gøre rejsearrangøren opmærksom herpå, således at den rejsende kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.

Navne på rejsedokumenter

Det er den rejsendes ansvar, at de navne der fremgår på rejsedokumenterne og bookinger er identiske  med det fuld enavn, der fremgår af den rejsendes pas. Rejsearrangøren skal straks gøres opmærksom såfremt den rejsende bliver opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, således at rejsearrangøren kan forsøge korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde rejsearrangøren ansvarlig.

Ordensbestemmelser

Den rejsende har altid pligt til at rette sig efter de gældende ordensbestemmelser, hos alle pakkerejsens underleverandører så som hoteller, banegårde, tog og andre transportformer m.m.

Den rejsende skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at den rejsende af rejsearrangøren eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I disse tilfælde er den rejsende ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig over for offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Rettidig fremmøde & tider

Alle anførte tider på billetter, i rejseplanen og alle andre øvrige dokumenter forekommer altid i lokaltider.

Det er den rejsendes pligt at holde sig opdateret på de anførte rejsetider på billetter og/eller rejseplaner der gælder for udrejse samt hjemrejse. Den rejsende skal holde sig underrettet i god tid, om hvorvidt der er foretaget ændringer af rejsetidspunktet ved at holde sig orienteret hos underleverandøren. Dette kan for eksempel ske ved ankomst til den pågældende banegård/station, ved at holde øje med oversigtsskærme med afgangstider. Ved tvivl om hvilken perron og spor det pågældende tog afgår fra, kontakt derved banegårds personalet. Ændringer i perron og spor forekommer ofte, og er uden for rejsearrangørens kontrol, og kan dermed ikke holdes ansvarlig for dette.

I det tilfælde hvor den rejsende ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejse ydelse, f.eks. hotel m.m., skal den rejsende rette henvendelse til den pågældende rejse leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis den rejsende ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, er det den rejsendes opgave at rette henvendelse til rejsearrangøren. Ved den manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller rejsearrangøren, vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og den rejsende vil ikke kunne gøre brug af reservationen eller få betaling for ydelsen refunderet.

Check in tider

Det er den rejsendes pligt at overholde de angivne check-in og check-ud tider på det pågældende hotel. Tiderne kan variere fra sted til sted, og vil typisk fremgå af rejsedokumenterne, som oftest mellem 14.00 og 16.00. Ved ankomst inden den givne check-in tid, kan den rejsende ikke stille krav om tidlig check-in medmindre andet er aftalt med rejsearrangøren samt den pågældende leverandør på forhånd. Oftest kan den rejse få opbevaret bagage eller lignende i receptionen og benytte hotellets faciliteter indtil check-in er muligt, det er dog ikke noget den rejsende har krav på.

Afbestilling & Fortrydelsesret

Fortrydelsesret

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

Afbestillingsvilkår

Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden dens begyndelse efter de nedenstående vilkår.

Afbestilling mere end 60 dage før:

Annulleringsgebyret svarer til det beløb, der er indbetalt på annulleringstidspunktet. I de fleste tilfælde vil dette være et depositum, men kan i sjældne tilfælde også være rejsens fulde pris, afhængig af hvilket produkt, der er bestilt og underleverandørens betingelser herfor.

Afbestilling fra 60 til 30 dage før afrejse:
Annulleringsgebyret svarer til 50% af rejsens samlede pris. Dog undtaget de tilfælde, hvor der ved bestilling er betalt forhøjet depositum, som udgør mere end 50%. I disse tilfælde svarer annulleringsgebyret til dette højere beløb. Er rejsen fuldt betalt allerede ved bestilling, skyldes dette underleverandørers betingelser, og i disse tilfælde svarer annulleringsgebyret til rejsens fulde pris.

Afbestilling mindre end 30 dage før afrejse: 
Annulleringsgebyret er i alle tilfælde 100%.

Ovenstående betingelser er gældende medmindre andet står specifikt anført på ordrebekræftelsen.

Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.

Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra rejsearrangøren.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt

Kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler.

Tidspunkt for tilbagebetaling ved afbestilling

Tilbagebetaling af beløb skal ske senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af pakkerejsen, hvorfor beregning af gebyret ved individuel afbestilling ligeledes senest beregnes på dette tidspunkt i forhold til muligheden for gensalg af de afbestilte rejseydelser.

Rejsearrangørens erstatningsansvar

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Rejsearrangøren begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Rejsearrangørens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

For så vidt angår bustransport følger begrænsningerne for død eller tilskadekomst og bortkomst eller beskadigelse af bagage af Forordning 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser rejsearrangøren sit ansvar til tre gange pakke rejsens samlede pris.

 

Mangler & Reklamation

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse – undervejs eller på rejsemålet – skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til rejsearrangøren, dennes repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår.

Hvis rejsearrangørens repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter den rejsendes opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal den rejsende reklamere direkte over for arrangøren.

Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af rejsearrangørens repræsentanter og/eller underleverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør den rejsende sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af kompensation.

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris – som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsearrangøren – skal indenfor 3 måneder efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsearrangøren. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod rejsearrangøren gældende.

Modregning ved udbetaling

Den rejsende skal ved fremsendelsen af sin reklamation til rejsearrangøren oplyse, om den rejsende også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har rejsearrangøren ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren.

Værneting & Lovvalg

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage til rejsearrangøren eller formidleren, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby

Pakkerejse- ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rejsearrangørens e-mail adresse er til brug herfor rejsebureau@rejsebureau.dk. 

Rejsearrangøren er – som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening – forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

Krav om erstatning

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris – som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsearrangøren – skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsearrangøren. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod rejsearrangøren gældende.

Den rejsende kan klage til:

Togrejser Europa

Navervej 8

7430 Ikast

Tlf. nr. 32 17 73 44

Mail: tog@jeresferie.dk

 

Garanti i Rejsegarantifonden

Rejsearrangøren har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos:

Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kgs Lyngby.

Forbehold for trykfejl i kataloger, prislister og på hjemmeside.

Information

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp, så skriv til os på vores Live Chat lige nu.

Bliv inspireret og hold dig opdateret på Facebook

Følg os på Facebook og hold dig opdateret på nyheder og gode tilbud. Bliv samtidigt inspireret til din næste togrejse med Togrejsereuropa.dk